Kamp Sözleşmesi


İş bu sözleşme AKUT Arama Kurtarma Derneği İktisadi İşletmesi Doğada Yaşam Projesi çalışanları, katılımcılar ve veli/vasi ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi için hazırlanmıştır.

Sözleşmede AKUT Arama Kurtarma Derneği İktisadi İşletmesi Doğada Yaşam Projesi “AKUT”, hizmet alan 18 yaşın altındaki kişiler “katılımcı”, katılımcı adına sözleşmeyi imzalayan vasi veya velilerden herhangi biri “veli” olarak anılacaktır.

18 yaşını doldurmamış (reşit olmayan) katılımcı için hazırlanmış olan işbu sözleşme yukarıda yer alan kayıt ve ödeme formunun ve kayıt sözleşmesinin, veli/vasi tarafından doldurulması ile yürürlüğe girecektir.


AKUT’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


AKUT, doğada yaşam kamp programını, eğitim organizasyonunu ve eğitim sürelerini, eğitim araç ve gereçlerini, programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, ücrete dahil olan hizmetleri sunacağını, doğa kampı programında meydana gelebilecek değişiklikler olduğunda katılımcıya ve veliye önceden bildirim yapacağını beyan ve taahhüt eder.


VELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


Veli, katılımcının yasal temsilcisi olduğunu gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Doğa kampı kurallarını bozmaya yönelik davranışlar sergilenmesi halinde, katılımcı ve veli, AKUT tarafından yazılı olarak uyarılır. Davranışların tekrarı halinde katılımcı kampa devam hakkını kaybettiğini kabul eder. Kaybedilen devam hakkı ile ilgili katılımcının ve velinin ücret iadesi ve tazminat talep hakkı yoktur Veli katılımcının kurallara uymamasından ve/veya düzeni bozmasından kaynaklanan ve/veya kaynaklanacak tüm kayıp, zarar ve ziyanı ilk talep halinde tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Veli katılımcının herhangi bir sağlık problemi ve/veya kullanılması gereken bir ilacın bulunması durumunda AKUT’a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Ayrıca, katılımcının kampa katılması halinde, kullanması gereken ilaçları yeterli miktarda yanında bulundurmasından velisi tek başına sorumlu olacaktır. Velinin katılımcı ile ilgili, herhangi bir bilgiyi vermemesi, ilacı temin etmemesi ve/veya eksik vermesi halinde meydana gelecek hiç bir durum ve/veya sağlık probleminden AKUT sorumlu değildir. Kamp süresi boyunca, katılımcıya herhangi acil tıbbi müdahale yapılması gerekli olursa, velisi ilk yardım konularında tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için AKUT sorumlusunu karar ve izin vermek üzere tam yetki vermektedir. Doğa kampı dahilinde doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, alkollü içecekler, keyif verici maddeler, tütün ve mamulleri, kesici, delici ve ateşli aletler ile her türlü yasal olmayan malzeme kesinlikle bulundurulmaz. Veli, katılımcının bu tip malzemeleri kampa getirmesinden tek başına sorumludur. Ayrıca, AKUT kendisine veli tarafından yazılı tutanak ile teslim edilmeyen cep telefonu, bilgisayar dahil ancak bununla sınırlı olmayan değerli eşyaların ve paraların kaybından sorumlu değildir.


Veli işbu Sözleşme ile birlikte Ek 1’de dikkatine sunulan Muvafakatnameyi de okuyup, kabul ve imza ettiğini beyan etmektedir.


İPTAL - VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER:


Katılımcının, kampın başlamasına 30 gün kalana kadar kamp rezervasyona ilişkin, mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal-değişiklik talebi durumunda; katılımcı adına kayıt ve ödeme yapan veli, kamp bedelinin %50 ‘sini, 14 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik taleplerinde ise kamp bedelinin tamamını AKUT’a cayma bedeli olarak ödemek zorundadır. Cayma bedeli sonrasında, varsa, kalan tutar, velinin, AKUT’a yazılı olarak müracaatından sonra 30 gün içinde velinin banka hesabına iade edilir. Katılımcı adına acenta tarafından alınmış/düzenlenmiş uçak/otobüs bileti var ise bilet tutarlarının tamamı iade edilmez veya başka bir zamana aktarılamaz. Yurt dışı kamplarında vize hizmeti verilmiş ise vizeye ilişkin her türlü bedel iade edilmez. AKUT, doğa kampına katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı kampın başlangıcından 14 gün öncesine kadar kampı kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya kamp tarihini değiştirebilir. Böyle bir durumda katılımcı ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Katılımcı, hareket tarihinden en az 7 gün önce AKUT’a niyetini yazılı olarak bildirerek rezervasyonunu, doğa kampı açısından geçerli koşulları yerine getirerek, kampın yaş seviyesine uygun üçüncü bir kişiye kampa katılım hakkını devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler acentaya karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devredilen kamp ile ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade olmaz. Kamp katılım hakkını devir alan katılımcıların ise vize ve bilet sorumlulukları ve ödemeleri velisine ait olacaktır.


MÜCBİR SEBEPLER:


1. AKUT üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamasına bağlı olarak veya yol engeli, grev, terör, savaş, savaş olasılığı, karantina olasılığı, ön görülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri, doğal afet vb. gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda katılımcının ve velisinin tazminat hakkı doğmaz, ödediği bedel turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar haricinde iade edilir.


2. Katılımcı ve veli,rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Bu sebeplere bağlı olarak kampın başlangıç tarihine 15 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara (otel/tesis/teknik eğitim/sigorta/eğitmen/transfer araçları vb.) yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar katılımcıdan tahsil edilecektir.


GENEL HÜKÜMLER:


1. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye kampa katılan katılımcının, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri velisinin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan katılımcılar, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını AKUT broşürü, AKUT internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, kampa bu sözleşme şartlarına uygn olarak katılmayı kabul etmişlerdir.


2. Katılımcının başladığı kampı, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmek istemesi halinde, velisinin; katılımcının kampı terk etmek istediğini AKUT yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı kampı ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur ve herhangi bir ücret iade talebinde bulanamaz.


3. Veli, acentanın gençlik kampları web sitesi olan www.akutdogadayasam.com'da yer alan bu d oga kampı sözleşmesini ve doga kampı kayıt formunu okumuş, kontrol etmiş ve web sitesi üzerinden doldurarak kabul etmiştir.


UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:


1.İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.


2.İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarihinden itibaren doğacak her tür hukuki sorunların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


EK1:


MUVAFAKATNAME


İşbu belge ile AKUT Arama Kurtarma Derneği İktisadi İşletmesi Doğada Yaşam Projesi kapsamında katıldığım/katılacağım kampta temin ettiğim bilgileri, fotoğrafları, video kayıtlarını ve diğer özel nitelikli olmayan kişisel verileri kendi rızam ile sunduğumu kabul ve beyan ederim. Bu belge ve bilgilerin, AKUT Arama Kurtarma Derneği İktisadi İşletmesi Doğada Yaşam ile iletişime geçerek, her zaman, değiştirilmesi, güncellenmesi, düzeltilmesi ve silinmesi talep hakkımı saklı tutmaktayım.


AKUT Arama Kurtarma Derneği İktisadi İşletmesi Doğada Yaşam tarafından hazırlanacak internet sitesi içeriği, broşür, ilan, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı metin, görüntü veya ses kayıtları ile bilimsel ve eğitsel amaçlı hazırlanacak eğitim malzemeleri, televizyon ve radyo yayınları gibi çeşitli materyallerde, kamplarda ve AKUT Arama Kurtarma Derneği İktisadi İşletmesi Doğada Yaşam etkinliklerinde çekilen fotoğraflarımın, video görüntülerimin, sadece işbu muvafakatnamede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasına ve 3. kişilerle paylaşılmasına ve/veya yurtdışına aktarılmasına muvafakat ederim.